Categories趋势

政府15亿推住房计划

2021年10月29日

帮助低收入群体,
达到居者有其屋。

低收入群体的住房课题,一直是政府的关注焦点。

财政部长东姑扎夫鲁今午在国会,提呈2022年财政预算案时宣布,政府来年将拨款15亿令吉,推动住房计划。

他强调,这些不同的住房计划主要是针对低收入群体,解决弱势群体的居住问题。

政府将通过这15亿令吉拨款,兴建不同的房屋项目,包括:

  • Projek Perumahan Rakyat: 1万1800间:(3.98亿令吉)
  • Program Rumah Mesra Rakyat:3000间(3.15亿令吉)
  • Program Perumahan Penjawat Awam(2.66亿令吉)
  • Program Bantuan Rumah:兴建新屋和修复旧屋,共1万4000间(3.61亿令吉)
  • Program Penyelenggaraan Perumahan dan Tabung Penyelenggaran
    Perumahan Malaysia (1.25亿令吉)

助无收入证明者买房

另外,政府向银行提供高达20亿令吉的担保,协助没有固定职业者买房。

东姑扎夫鲁指出,通过房屋信贷担保计划,协助零工、小商家和农民一圆拥屋的梦想。

他说,听到零工、小企业主和农民等抱怨买房很困难,因为他们没有固定收入,很难获得房屋贷款。

“他们当中很多人实际上有能力偿还贷款,只是没有固定收入的证明。”

Categories趋势

卖6年或以上房子 免RPGT

2021年10月29日

转售持有满5年或以上房地产,
明年起不用再付产业盈利税(RPGT)!

财政部长东姑扎夫鲁今天在国会,提呈2022年财政预算案时作出这项宣佈。

他指出,国人、永久居民持有房地产第6年起转售,政府不再征收产业盈利税;这项措施不包括公司业主。

可是,他并没有细述持有房产5年内转售的徵税情况, 也没有提供相关的税率详情。

根据2019年财政预算案,本地人持有房地产5年后转售,需缴5%产业盈利税,外国人和公司为10%。

当时,政府为了让房市降温,调高产业盈利税率;国人在3年内脱售房产,需缴30%产业盈利税,3到4年徵税率20%,4到5年要付15%。

外国人的话,5年内脱售都要缴30%,超过5年税率是10%。